واحد طراحی و قالب سازی شرکت فن آور پلاستیک

قالب سازی صنعتی

صنعت تولید قطعه، تولید ماد ه اولیه به محصول است. برای تولید قطعه ابدا قطعه را طراحی کرده سپس با استفاده از فرایند تولید قالب قالب محصول تهیه می شود و سپس ماده اولیه با استفاده از قالب تبدیل به قطعه می شود.

خدمات شرکت قالب سازی فن آور پلاستیک

READ MORE