واحد طراحی و قالب سازی شرکت فن آور پلاستیک

قالب سازی صنعتی

قالب سازی صنعتی و صنعت تولید قطعه، تبدیل ماده اولیه به محصول است. برای تولید قطعه ابتدا قطعه را طراحی کرده سپس با استفاده از فرایند تولید قالب، قالب محصول تهیه می شود. سپس ماده اولیه با استفاده از قالب تبدیل به قطعه می شود.

خدمات شرکت قالب سازی فن آور پلاستیک

انواع روش های قالب سازی صنعتی:

Read more